• Thủy sản Cửu Long: 6 tháng đầu năm đạt gần 201,9 tỷ đồng doanh thu

    14:54 29/08/2011    Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long vừa công bố báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 với các chỉ tiêu đạt như sau: