Skip links

Danh sách các loài cá nước ngọt Việt Nam (List of Freshwater Fishes for Viet Nam) (P4)

Share
Order
Family
Species
Status
FB name
Name
Perciformes
Gobiidae
native 
Perciformes
Gobiidae
native 
Perciformes
Gobiidae
native 
Cá Bống cát 
Perciformes
Gobiidae
native 
Perciformes
Gobiidae
native 
Perciformes
Gobiidae
questionable 
Perciformes
Gobiidae
questionable 
Perciformes
Gobiidae
native 
Perciformes
Gobiidae
native 
Perciformes
Gobiidae
questionable 
Perciformes
Gobiidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
questionable 
Osmeriformes
Salangidae
native 
Chinese noodlefish 
Cá Ngãn Trung hoa 
Osmeriformes
Salangidae
native 
Noodlefish 
Cá Ngãn 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Perciformes
Scatophagidae
native 
Spotted scat 
Cá Nầu 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Osteoglossiformes
Osteoglossidae
native 
Asian bonytongue 
Cá Kim Long 
Perciformes
Scombridae
native 
Chinese seerfish 
Cá thu song 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cá Anh vũ 
Clupeiformes
Engraulidae
native 
Dusky-hairfin anchovy 
Cá Lẹp vây đen 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Siluriformes
Siluridae
questionable 
Amur catfish 
Perciformes
Odontobutidae
native 
Perciformes
Odontobutidae
native 
Cypriniformes
Cobitidae
native 
Cypriniformes
Cobitidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Perciformes
Percichthyidae
native 
Chinese perch 
Perciformes
Percichthyidae
native 
Perciformes
Percichthyidae
native 
Synbranchiformes
Mastacembelidae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cá Bỗng 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cá Chày dất 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Barbel chub 
Cá Chày mắt đỏ 
Perciformes
Gobiidae
native 
Perciformes
Gobiidae
native 
Perciformes
Gobiidae
native 
Cypriniformes
Cobitidae
native 
Chameleon loach 
Cypriniformes
Cobitidae
native 
Tiger botia 
Cá Heo sọc 
Cypriniformes
Cobitidae
misidentification 
Tiger loach 
Cá heo 
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
White cloud mountain minnow 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Clupeiformes
Clupeidae
native 
Reeve’s shad 
Cá Cháy thường 
Clupeiformes
Clupeidae
native 
Laotian shad 
Cá Cháy nam 
Perciformes
Terapontidae
native 
Jarbua terapon 
Cá Ong 
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
native 
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
native 
Ocellated pufferfish 
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
native 
Green pufferfish 
Cá nóc 
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
native 
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
native 
Spotted green pufferfish 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cá linh cám 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
River carp 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Thai mahseer 
Cá Ngựa xám 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Perciformes
Toxotidae
native 
Largescale archerfish 
Cá mang ro 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Perciformes
Osphronemidae
native 
Moonlight gourami 
Cá sac diep 
Perciformes
Osphronemidae
native 
Snakeskin gourami 
Cá Sặc rằn 
Perciformes
Osphronemidae
native 
Three spot gourami 
Cá Sặc bươm 
Perciformes
Osphronemidae
native 
Pygmy gourami 
Perciformes
Osphronemidae
native 
Croaking gourami 
Cá bai tràu 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Lambchop rasbora 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Siluriformes
Siluridae
native 
Wallago 
Cá leo 
Siluriformes
Siluridae
native 
Siluriformes
Siluridae
native 
Beloniformes
Belonidae
native 
Freshwater garfish 
Cá nhói 
Beloniformes
Belonidae
native 
Cá nhái 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Yellowfin 
Tetraodontiformes
Tetraodontidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Cypriniformes
Cobitidae
native 
Sun loach 
Cá heo 
Cypriniformes
Cobitidae
native 
Silver loach 
Cá heo 
Cypriniformes
Cobitidae
native 
Redtail botia 
Cá heo 
Cypriniformes
Balitoridae
native 
Cypriniformes
Cyprinidae
native 
Freshwater minnow 
Beloniformes
Hemiramphidae
native 
Cá lìm kìm 

Nguồn: http://mekongfish.blogspot.com

©2015 Bản quyền thuộc về www.dntg.vn. Ghi rõ nguồn DNTG.VN – Mỗi Năm Học Một Điều Mới – khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.