ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ TRƯỜNG ĐHCT

 
BAN GIÁM HIỆU
   Điện thoại: 0710-3832660 /3832661/ 3730747
   PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng, E-mail: [email protected] 
   PGS. TS. Lê Quang Trí, P. Hiệu trưởng, Email: [email protected]  
   ThS. Châu Văn Lực, P. Hiệu trưởng, E-mail: [email protected]
   PGS. TS. Đỗ Văn Xê, P. Hiệu trưởng, E-mail: [email protected]
   PGS. TS. Hà Thanh Toàn, P. Hiệu trưởng, Email: [email protected]    
   PGS. TS. Lê Việt Dũng, P. Hiệu trưởng, Email: [email protected]  
———————————————————————————————————————————
LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
   Điện thoại: 0710-3830309 / 3831530 (8246) 
   PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Email: [email protected]  
   Ths. Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Công đoàn Trường, E-mail:  [email protected]
   Ths. Trần Thiện Bình, Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường, E-mail: [email protected]
   Ông. Bùi Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Trường, E-mail: [email protected]
   Ông. Lê Mạnh Quốc, Phó phòng – Phụ trách VP. Đảng ủy, E-mail: [email protected]
———————————————————————————————————————————
CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU
Khoa Công Nghệ
   Điện thoại: 0710-3834267.   Fax: 0710-3831151
   ThS. Nguyễn Minh Trí, Q. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   ThS. Nguyễn Văn Trí, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
   TS. Nguyễn Chí Ngôn, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
   TS. Trần Trung Tính, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
Khoa Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông
   Điện thoại: 0710-3831301.   Fax: 0710-3830841 
   TS.Lê Quyết Thắng, Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
   ThS. Nguyễn Hồng Vân, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   ThS. Nguyễn Văn Linh, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   ThS. Đoàn Hòa Minh, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
Khoa Dự bị Dân tộc  
   Điện thoại:         Fax:   
   ThS. Đặng Văn Thuận, Trưởng khoa, E-mail: [email protected] 
Khoa Khoa học Chính trị
   Điện thoại: 0710-3831530/220 
   TS. Lê Duy Sơn,  Trưởng khoa, E-mail: [email protected] 
   ThS. Nguyễn Đại Thắng,  P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]  
   TS. Lê Ngọc Triết, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
Khoa Khoa học Tự nhiên
   Điện thoại: 0710-3830307.  Fax: 0710-3832062
   ThS. Trần Ngọc Liên, Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
   TS. Huỳnh Thu Hòa, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   ThS.Dương Hiếu Đẩu, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   TS. Lê Thanh Phước, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
   Điện thoại:
   ThS. Nguyễn Hoàng Vinh, Trưởng khoa, E-mail: [email protected]
   TS. Lê Ngọc Thạch, P. Trưởng khoa, E-mail: [email protected]
   ThS. Nguyễn Hải Quân, P. Trưởng khoa, E-mail: [email protected]
   ThS. Bùi Thanh Thảo, P. Trưởng khoa, E-mail: [email protected]
Khoa Kinh Tế – Quản trị Kinh doanh
   Điện thoại: 0710-3838831.    Fax: 0710-3839186 
   PGS.TS. Mai Văn Nam,  Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   PGS.TS. Võ Thành Danh, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   PGS.TS. Lê Khương Ninh, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
   PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
Khoa Luật  
   Điện thoại: 0710-3832569 
   TS. Lê Thị Nguyệt Châu, Q. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
   TS. Phan Trung Hiền, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
   ThS. Diệp Thành Nguyên, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
   Điện thoại:  0710-3831530-8343        Fax: 0710-3831068 
   TS. Nguyễn Hiếu Trung, Trưởng khoa, E-mail: [email protected]
   PGS.TS. Nguyễn Hữu Chiếm, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
   ThS. Lê Hoàng Việt, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
Khoa Nông Nghiệp và Sinh học Ứng dụng
   Điện thoại: 0710-3830 784 / 786 / 984 / 985 .   Fax: 0710-3830814 
   PGS. TS. Lê Văn Hòa, Q.Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
   PGS. TS. Võ Thị Gương, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   PGS. TS. Võ Văn Sơn, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   TS. Lý Nguyễn Bình, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
   TS. Nguyễn Minh Thủy, P. Trưởng Khoa, Email: [email protected]
Khoa Sư Phạm
   Điện thoại: 0710-3830261.  Fax: 0710-3830261 
   TS. Nguyễn Thị Hồng Nam, Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]  
   ThS. Nguyễn Hữu Khanh, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
   TS. Trịnh Quốc Lập, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
   TS. Trần Văn Lựa, P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected] 
Khoa Thủy sản  
   Điện thoại: 0710-3830323.       Fax: 0710-3834307  
   PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương, Trưởng khoa, E-mail: [email protected] 
   PGS.TS. Trương Quốc Phú,  P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]  
   PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền,  P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
   ThS. Nguyễn Thanh Long,  P. Trưởng Khoa, E-mail: [email protected]
Bộ môn giáo dục thể chất 
   Điện thoại: 0710-3831530-8208 
   ThS. Nguyễn Văn Thái, Trưởng bộ môn, E-mail: [email protected]  
   ThS. Nguyễn Văn Hòa, P. Trưởng bộ môn, E-mail: [email protected]  
   ThS. Trần Thị Xoan, P. Trưởng bộ môn, E-mail: [email protected]  
Trung tâm giáo dục Quốc phòng 
   Điện thoại: 0710-3831530-8214 
   ThS. Châu Văn Lực, Giám đốc, E-mail: [email protected] 
   Ông. Võ Minh Hoàng, P. Giám đốc, E-mail: [email protected]
   Ông. Nguyễn Vinh Ninh, P. Giám đốc, E-mail: [email protected]
Viện Nghiên cứu Biến Đổi Khí Hậu
   Điện thoại :
    PGS. TS. Lê Quang Trí, Giám đốc, E-mail: [email protected]
    TS. Nguyễn Hiếu Trung, Phó Giám đốc, E-mail: [email protected]
Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL 
   Điện thoại: 0710-3834517..   Fax: 0710-3831270 
   TS. Nguyễn Văn Sánh, Q. Giám đốc, E-mail: [email protected] 
   TS. Nguyễn Duy Cần, P. Giám đốc, E-mail: [email protected]
   TS. Đặng Kiều Nhân, P. Giám đốc, E-mail: [email protected] 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 
   Điện thoại: 0710- 3835961. Fax: 0710-830260  
   TS. Trần Nhân Dũng, Giám đốc, E-mail: [email protected]
   TS. Nguyễn Văn Thành, P.Giám đốc, E-mail: [email protected]
   TS. Ngô Thị Phương Dung, P.Giám đốc, E-mail: [email protected]
Trung tâm Đào tạo Từ xa
   Điện thoại:
   ThS. Phan Huy Củng, Giám đốc, E-mail: [email protected]
Trung tâm học liệu
   Điện thoại: 0710-3831565 
   ThS. Huỳnh Thị Trang, Giám đốc, E-mail: [email protected]
   ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương, P. Giám đốc, E-mail: [email protected]
Trung tâm Nghiên cứu – Thực nghiệm – Đa dạng sinh học Hòa An 
   Điện thoại: 0710-3869531 
   TS. Dương Văn Ni, Giám đốc, E-mail: [email protected] 
   Ông. Ngô Thanh Bình, P. Giám đốc, E-mail: [email protected]
Trung tâm Ngoại ngữ 
   Điện thoại: 0710-3830617 
   ThS. Trương Võ Dũng, Giám đốc, E-mail: [email protected] 
   ThS. Nguyễn Bữu Huân, P. Giám đốc, E-mail: [email protected] 
   ThS. Trần Quốc Hùng, P. Giám đốc, E-mail: [email protected]
———————————————————————————————————————————
CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG 
Trưởng Phòng – Trợ lý Hiệu Trưởng
   Điện thoại:
   ThS. Dương Thanh Long,  E-mail: [email protected]
Phòng Kế hoạch Tổng hợp 
   Điện thoại: 0710-3832663/3830206 
   ThS. Dương Thanh Long, Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
   Ông. Trịnh Ngọc Hòa, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected]
Phòng Công tác Chính trị 
   Điện thoại: 0710-3830302 
   Ông. Bùi Trọng Nghĩa, Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
   Ông. Võ Thế Nam, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
Phòng Công tác Sinh viên
    Điện thoại:
   ThS.Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
   ThS. Phạm Văn Hiền, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
   Ông. Vũ Viết Châu, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
Phòng Đào tạo 
   Điện thoại: 0710-3831634/3831156 
   ThS. Nguyễn Vĩnh An, Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
   ThS: Võ Thị Ngọc Mỹ, P.Trưởng phòng, E-mail: [email protected]
   ThS. Phan Huy Củng, P.Trưởng phòng, E-mail: [email protected]  
Phòng Hợp tác Quốc tế
   Điện thoại: 0710-3838262 
   TS. Lê Việt Dũng, Trưởng phòng, E-mail: [email protected]
   TS. Đào Văn Khanh, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected]
   ThS. Đặng Thị Ngọc Lan, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected]
   Ông. Phạm Xuân Bình, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected]
Phòng Quản lý Khoa học
   Điện thoại: 0710-3832971/3830428 
   TS. Lê Văn Khoa, Trưởng phòng, E-mail:  [email protected] 
   Ông. Lê Văn Lâm, P. Trưởng phòng, E-mail:  [email protected] 
Phòng Tài vụ 
   Điện thoại: 0710-3832662 
   ThS.Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng, E-mail:  [email protected] 
   Ông. Vũ Xuân Nam, P. Trưởng phòng Tài vụ, E-mail: [email protected]
Phòng Thanh tra – Pháp chế
   Điện thoại:
   Ông.Võ Xuân Thắng, Trưởng phòng, E-mail: [email protected]
   ThS. Phan Huy Hùng, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
   Cn. Trần Văn Phước, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected]
Phòng Tổ chức Cán bộ 
   Điện thoại: 0710-3832664 
   Ông. Lê Phi Hùng, Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
   Bà. Nguyễn Thị Kim Loan, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
Phòng Quản trị – Thiết bị  
   Điện thoại: 0710-3830262
   Ông. Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
   Ông. Nguyễn Trọng Hiếu, P. Trưởng phòng, E-mail: [email protected] 
Ban Quản lý Công Trình 
   Điện thoại: 0710-3835529 
   ThS. Châu Văn Lực, Trưởng ban, E-mail: [email protected] 
   ThS. Trần Văn Phấn, Phó Ban, E-mail: [email protected]  
Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp
   Điện thoại: 0710-3830183 
   Ông. Đặng Văn Bạch, Q. Giám đốc, E-mail: [email protected]
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng  
   Điện thoại: 0710-3830308 
   ThS. Lưu Trùng Dương,  Giám đốc, E-mail: [email protected]
   ThS. Trần Thanh Điện, P. Giám đốc, E-mail: [email protected]
Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ 
   Điện thoại:
   Ths. Bùi Văn Trịnh,  Giám đốc, E-mail: [email protected]
   Ông. Lã Hữu Châu,  P. Giám đốc, E-mail: [email protected] 
Trung tâm Đảm bảo Chất lượng
    Điện thoại:
    Ths. Trương Chí Hải, Giám đốc, E-mail: [email protected]
    Ông. Nguyễn Khánh Sơn, P. Giám đốc, E-mail: [email protected]
Thank for sharing
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
You may also like
Comments
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ABOUT ME
RECENT POSTS
ARCHIVES
Post by date
USEFUL LINKS

Coronavirus disease

Coronavirus disease (COVID-19) is an infectious disease caused by a newly discovered coronavirus.
Recommend!

NOTION

The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases
Recommend!